Mé hodnotové desatero

  • Věřím, že v lidech je mnoho pozitivního potenciálu a je nutné správné prostředí, aby se tento potenciál rozvinul.
  • Věřím, že lidská společnost potřebuje ke svému fungování svobodu, spolupráci, diskusi, slušnost a respekt k ostatním.
  • Věřím, že politika a rozhodování by měly být především o faktech, vědeckých poznatcích a rozumu, nikoliv o emocích a demagogii.
  • Věřím, že stát má občanům efektivně a hospodárně sloužit a poskytovat veřejné služby, nikoliv z pozice síly vládnout a svévolně omezovat jejich svobody.
  • Věřím, že když se rozhoduje o veřejných prostředcích, má se jednat transparentně, s řádnou péčí a vyhýbat se střetu zájmů.
  • Věřím, že před zákonem si občané mají být rovni.
  • Věřím, že podnikání je zdrojem bohatství naší společnosti, ale stát by měl podporovat pouze rozvoj prostředí pro podnikání, malé podniky a nenarušovat trh.
  • Věřím, že sociální zabezpečení by mělo solidárně zajišťovat především základní potřeby a důstojnost, motivovat k soběstačnosti a pomáhat znevýhodněným, kteří si sami pomoci nedokážou.
  • Věřím, že Česká republika by měla být hrdým a sebevědomým členem NATO a Evropské unie, který nejen přijímá, ale i dokáže dávat.
  • Věřím, že můžeme být hrdí na práci našich předků a nebát se budoucnosti.

Zabývám se do hloubky několika konkrétními tématy, zde se o nich a mých záměrech můžete dozvědět více. Mé zájmy jsou nicméně širší, více zjistíte například z mého Twitteru.

Cestovní ruch

Cestovní ruch je moje srdcové téma. Začal jsem se jím zabývat na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. Od té doby jsme v této oblasti aktivní ve výzkumu, realizoval jsem například několik průzkumů profilu návštěvníků jižních Čech i dalších krajů, aktivně na toto téma publikuji v těch nejlepších zahraničních vědeckých časopisech a například i řeším na Pedagogické fakultě JU projekt TAČR „Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE“.

Tuto oblast mám na starosti i prakticky, jako náměstek primátora v Českých Budějovicích a místopředseda destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko.

Z politického hlediska vím, že nám velmi chybí legislativní ukotvení cestovního ruchu. Mají ho například v Rakousku, ale i na Slovensku. Cestovní ruch totiž nefunguje bez systému řízení a funkční spolupráce veřejné a soukromé sféry. Sám o sobě je vystaven mnoho rizikům, což ukázala například pandemie Covid-19. V jižních Čechách se nastavení takového systému částečně povedlo, ale stále jsme v tomto na začátku. Je potřeba dokázat sdružit veřejné i soukromé prostředky pro rozvoj cestovního ruchu, představit funkční marketingovou strategii pro zahraniční trhy nebo dořešit sdílenou ekonomiku a přetížení některých turistických cílů.

Mou ambicí je přispět k řešení těchto problémů a přinášet moderní legislativu, která tomuto oboru prospěje.

Více k programu Pirátů a Starostů v této oblasti najdete zde.

Vzdělávání

Kdo jiný by se měl zabývat vzděláváním, než ten, kdo se narodil 1. září? A já se jím opravdu zabývám celou svou profesní kariéru. Velmi mne zajímá rozvoj dovedností žáků a studentů prakticky využívat znalosti, které si osvojili. Vyvinul jsem k tomu několik manažerských her, které se úspěšně využívají na univerzitách v Česku i na Slovensku. Podporoval jsem vzdělávání v oblastech jako je systémové a tvořivé myšlení nebo finanční gramotnost. Nyní jsem například předsedou Nadace pro podporu vzdělávání a vědy města České Budějovice a základní a mateřské školy mám také na starosti jako gesční náměstek primátora v Českých Budějovicích.

Myslím si, že i celý systém vzdělávání by měl být schopen se učit a přizpůsobovat se změnám. Budeme-li mít vzdělané lidi, kteří umí myslet v souvislostech, celá společnost bude prosperovat. Avšak školství potřebuje změny v myšlení a přístupu. Například v revizi systému přijímacích zkoušek a maturit, lepším zapojení dětí, které nemají doma potřebné zázemí, zvýšení důrazu na individuální práci s žáky.

Více k programu Pirátů a Starostů v této oblasti najdete zde.

Digitalizace a fungování veřejné správy

Po studiu Elektronických a počítačových systémů na SPŠE Mohelnice jsem vystudoval jsem informatiku na Vysoké škole ekonomické s tím, že mne hlavně zajímalo, jak informační a komunikační technologie využívají lidé. Tyto technologie jsem vždy rád využíval, aktuálně mám nově IT na starosti v Českých Budějovicích. Také jsem před několika lety založil firmu DataSeek, která se zabývá zpracováním dat.

Je to oblast, která se rychle vyvíjí a má obrovský rozvojový potenciál měnit naše životy. Ale vedle přínosů, jako je větší pohodlí a vyšší efektivita práce, má také svá rizika, jako jsou například hackerské útoky. Naše veřejná sféra však potenciál digitalizace stále dostatečně nevyužívá. Potřebujeme stát, kde informace proudí jak mezi úřady, tak k lidem. Stát, který z občanů netahá pořád dokola údaje, co už jednou dostal. Stát připravený ochránit kritickou infrastrukturu a osobní informace občanů před kybernetickými útoky či jinými zneužitími. Stát, kde pracovníci moderní technologie umějí využívat a nejsou jejich nepřítelem.

Digitalizaci je nutné uchopit v plné šíři a především přehodnotit procesy a jejich legislativní pravidla tak, aby vhodně využívaly potenciál moderních technologií. To je sice velký úkol, ale jiné země jej už zvládly. Není důvod, abychom jej nezvládli my.

Více k programu Pirátů a Starostů v této oblasti najdete zde.

RSS